Бездействието на Фандъкова е сред основните причини за тежкото състояние на „Топлофикация София“

Бездействието на Столичната община е сред основните причини за тежкото състояние на „Топлофикация София“. Това е изводът от одита на Сметната палата за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г. Средната възраст на съоръженията е 36 години, като основно са проектирани и изградени по технологии от средата на ХХ век, тоест преди над 70 години. Това води до отделяне на съществени количества въглеродни емисии и гражданите плащат цената за пропуснатите екологични и ефективни решения, пише „Дневник„.

Остарялата технология повишава разходите

Ръководството на дружеството и собственикът му, Столична община, не са извършили необходимите инвестиции за технологично обновяване на производството, с което щяха да се намалят с 250 хил.тона емисиите на въглероден диоксид. Това щеше да доведе до спестяване на значителни разходи за покупка на квоти (емисии) парникови газове.

„Остарялата и неефективна технология води до неспазване на европейските екологични норми на допустимите емисии азотни оксиди и парникови газове, както и до увеличение на цената на топлоенергията, която се плаща от гражданите“, се подчертава в изводите на Сметната палата.

Ръстът на натрупаните загуби към края на 2020 г. възлиза на близо 740 млн. лв. , а задълженията в надхвърлят 1 милиард лева. 75% от тях са по договорите за доставка на природен газ. За последно софийското парно е било на печалба през 2012 г.

Като пример за бездействието на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД и на Столичната община е посочено, че от 2018 г. до 2021 г. не е проведен публичен конкурс за избор на състав на членовете на Съвета на директорите и Надзорния съвет на дружеството. Това е грубо нарушение на законодателството и добрите практики, които гарантират възлагането на управлението на дружеството на най-компетентните кандидати.

Договорът с доставчика „Булгаргаз“ е неизгоден

Сред основните външни причини за системното натрупване на задължения са и сроковете и условията, при които дружеството купува природния газ от обществения доставчик „Булгаргаз“, се посочва в одита на Сметната палата. Съгласно действащия през одитирания период договор за доставка на газ, в срок до 3-то число на съответния месец „Булгаргаз“ ЕАД издава две фактури за по 50 % от заявеното количество газ. „Топлофикация София“ заплаща първата фактура до 7-мо число на месеца, а втората до 15-то, като при неспазване на договорените срокове дължи неустойка за забава. В същото време дружеството фактурира топлинната енергия на своите клиенти след изтичане на месеца, за който се отнася услугата. По общите условия за продажба на топлинна енергия битовите клиенти разполагат с 45 дни срок за плащане, а стопанските – с 30 дни. В резултат на това се формират дисбаланси между входящите и изходящи парични потоци, които водят до циклично натрупване на задължения към доставчика на природен газ.

От Столична община многократно са призовавали за промяна в договора с „Булгаргаз“, но от доставчика контрират, че той е еднакъв за всички топлофикации в страната, но само софийската има лоши резултати и се оплаква от него.

В одита на Сметната палата се подчертава, че друго ограничение за софийското парно е, че то работи на регулиран пазар и „разполага с малки възможности да влияе върху определянето на цените на топлинната и електрическа енергия, които формират основните приходи на предприятието“.

Инвестиционната програма 2015-2019 г. е изпълнена едва 33%

Ключов момент за подобряване на състоянието на „Топлофикация Соф ия“ е била приетата Инвестиционна програма за 2015-2019 г. Тогава са били планирани инвестиции в размер на около 500 млн.лева за подобряване на енергийната ефективност при производството, включително и за комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. От тази програма са реализирани едва 33% и не са постигнати поставените цели.

Имотите на „Топлофикация София“ не се управляват еефективно

По време на одита е установено и недобро стопанисване на недвижими имоти на дружеството – жилища и обекти с търговско предназначение. „Топлофикация София“ ЕАД притежава жилищни имоти (апартаменти) в София, бази за отдих и за обучение на Черноморието и търговски обекти. Част от стопанисваните имоти, представляващи инвестиционни имоти, са негодни за ползване.

Жилищните имоти не са отдавани под наем през одитирания период, с изключение на един апартамент – на член на Управителния съвет на „Топлофикация София“ от март 2019 г. до май 2020 г., и са генерирали само разходи без никакви приходи.

От проверените договори за наем е установено, че по нито един не е актуализирана наемната цена съобразно предвидените клаузи. Някои наемни цени не са актуализирани над 10 години, има дори договор, прекратен в края на одитирания период, чиято наемна цена не е променяна 18 години. По пет договора за наем имотите са ползвани от едни и същи наематели за повече от 25 години, без процедури за отдаването им под наем според законовите изисквания.

Например по три договори с наемател на почивната станция в гр. Приморско са предвидени за две години инвестиции за над 200 хил лв., но няма данни да са изпълнени инвестиционните планове. Всичко това лишава дружеството от регулярни приходи от имотите. Същевременно поддръжката и стопанисването им изисква разходи за заплащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, режийни и др., се подчертава в одитния доклад на Сметната палата.

Share Button

Facebook Comments